Prebieha po iar

Po¾iare mô¾u by» uhasené niekoµkými spôsobmi, ale v¹etko závisí od iných faktorov. Patrí sem horµavý materiál, jeho poèet a fragmentácia, ako aj po¾iarne vlastnosti. Toto miesto e¹te má èas, ktorý uplynul od zaèiatku po¾iaru. V akých situáciách v¹ak bude fungova» s párou?

Parné hasenie po¾iarom je kalenie vody, ktoré zahàòa zriedenie horµavých alkoholov na spaµovacom povrchu, a taktie¾ zní¾enie koncentrácie kyslíka na hodnotu, pri ktorej nie je mo¾né spaµovanie. Koncentrácia kyslíka, pri ktorej je spaµovací proces zablokovaný, prebieha iba pri 35% koncentrácii vodnej pary v zmesi plynov a pár v oblasti spaµovania. Stojí za to doda», ¾e najlep¹ie výsledky hasenia sa zistili pri pou¾ití nasýtenej pary, ktorá sa podávala pri tlaku od 6 do 8 atmosfér.Po¾iare, ktoré sa vyskytujú v uzavretých priestoroch s objemom pribli¾ne 500 m3, najèastej¹ie vy¾adujú hasenie parou. Kde je najèastej¹ie odporúèaná para na boj s po¾iarmi? Bezpochyby je pri su¹ení horµavých materiálov a su¹ièiek dreva nepostrádateµná pena. Pou¾ívané vodné pary sa pou¾ívajú aj na ochranu po¾iarov pri èerpaní ropných produktov, na ochranu vulkanizaèných kotlov, rektifikaèných kolónach alebo na ochranu po¾iarov lodí. Hasenie parou funguje aj pri hasení po¾iaru kvapalín, ktorých teplota je v èase 60 ° C. Stojí za to vedie», ¾e v prípade hasenia alebo zabezpeèenia po¾iaru s pou¾itím pary bude naposledy efektívnej¹ia, èím by bol ten¹í bod vzplanutia tekutiny. V prípade plynových po¾iarov sa zdá by» vodná para u¾itoèná, ale iba v uzavretých priestoroch s nízkou kry¹tálovou kapacitou. Navy¹e, vodná para sa pou¾íva na hasenie po¾iarov pevných predmetov, ako sú elektrické alebo poèítaèové zariadenia.Stojí za to, ¾e tá para ako hasièský materiál nemô¾e existova» v otvorených priestoroch. Ale nielen. Vodné pary by nemali by» úspe¹né, ak sa vy¾adujú veµké efekty chladenia. Navy¹e sa para nepou¾íva a na miestach, kde v nich urèite horí pracovníkov.Pri pou¾ívaní vodnej pary v¹ak nesmieme zabúda» na bezpeènos». Vodná para je médium, ktoré mô¾e by» jednoznaène spálené. Chladenie parou je zamerané a riziko zahmlenia povrchu a vlhkosti vzduchu.