Prezentacia o povolani psychologa

V modernej dobe má veµká dôle¾itos» povolanie psychológov. Jednou náv¹teva psychológa bola pre nás veµmi trápne a táto skutoènos» bola chránená pred ostatnými. V súèasnej dobe si spoloènos» veµmi uvedomuje, akú pomoc priná¹a psychológ. Preto sa presúva k rýchlej¹iemu poètu µudí, ktorí plánujú nav¹tívi» posledného ¹pecialistu. Aj keï nie ka¾dý vie, èo sa pýta psychológ. Nie a¾ kým sa toto povolanie zvyèajne nezmie¹ava s inými profesiami, preto¾e du¹evné zdravie µudí je zamerané na mnohých odborníkov, ako je psychiatr alebo terapeut. Èo rozli¹uje povolanie psychológa od nových profesií?

Vykonávanie tohto povolania spoèíva predov¹etkým v dôle¾itosti psychologických slu¾ieb, najmä v psychologickom hodnotení, rozhodovaní a poskytovaní názorov a psychologickom poradenstve. Aby ste sa mohli sta» psychológiou, musíte najprv získa» magisterský titul v psychológii, dokonèi» stá¾ a musíte by» zapísaný do zoznamu psychológov Regionálnej komory psychológov.Psychológ je profesiou verejnej dôvery, ktorú od osoby, ktorá spôsobuje toto povolanie, vy¾aduje profesionalizmus, ale aj bezchybný charakter, ktorý bude pracova» pri vykonávaní práce v súlade s normami profesionálnej etiky. Psychológ je ¾ena, ktorá sa zameriava na poskytovanie pomoci a poskytovanie podpory µuïom, ktorí ju potrebujú v konkrétnom okamihu. Spoloènos» verí µuïom, ktorí vykonávajú verejnú dôveru. Z tohto dôvodu by viac týchto vedomostí malo by» presné, preto¾e to urèujú zdravie a ¾ivot cudzincov.Psychológ je slobodná profesia, ktorá charakterizuje vysoké známky a vedomosti, ako aj zapojenie do prác, ktoré sa stavajú.My, obyèajní µudia, èasto identifikujeme psychologa s psychiatrom. ¥udia, ktorí tieto profesie vyrábajú, to µahko odporúèajú, treba v¹ak poznamena», ¾e existujú úplne odli¹né kompetencie. Stojí za to, ¾e psychiatra neustále spolupracuje s psychológa, èo je nepochybne príèinou zmätok týchto profesií verejnej dôvery rôznych µudí.