Program pre male podniky rzeczpospolita

Program CDN Klasyka je nielen súvislý, ale aj ponuka urèená pre priemerné aj malé podniky pôsobiace v sektore výroby, slu¾ieb a obchodu.

Celý organizmus balíka CDN je vyòatý z troch typov programov. Najprv je tu posledný skladovací a fakturaèný plán, kde mô¾eme nájs» spoloènos» ++, faktúry. Existuje nový finanèný a úètovný systém, v ktorom sú zahrnuté daòové knihy a obchodná kniha. Po tretie, existuje personálny a mzdový systém, kde nájdete mzdové úètovníctvo, mzdové úètovníctvo a HR.1 Spoloènos» ++, faktúry - to sú plány navrhnuté v ¹irokom spektre funkcií, ktoré uµahèujú efektívny a rýchly servis podnikových a servisných procesov vo firme.2 Daòová kniha, obchodná kniha - nápady, ktoré výrazne zlep¹ujú prácu bez toho, aby sa vypisovali tradièné spôsoby zaznamenávania ekonomických udalostí. Zlep¹ujú prácu úètovného oddelenia.3 mzdy, mzdy a µudské zdroje - to sú plány, ktoré významne podporujú v¹etky rozhodovacie procesy, ktoré sa týkajú nových riadiacich rozsahov, na základe v¾dy dôle¾itých údajov získaných v systémovej báze.Pri niektorých vysoko vymenovaných programoch si ka¾dý spotrebiteµ mô¾e vybra» produkty, ktoré sú dobré pre na¹u kanceláriu a upravi» ich.Celý balík Classic CDN je funkèný a flexibilný. My¹lienky sú znaèkové IT systémy urèené pre podniky. Robia na mieste MS-DOS. Ako operaèný systém mô¾ete tie¾ odporuèi» Windows 95, Windows 98, Windows NT 4, Windows 2000, Windows Me a Windows XP. Sú silné a odolné a celý systém je bezpeèný. Preto nie je to len najlep¹í, ale aj najjednoduch¹í balík podnikateµov.Spoµahlivou výhodou celého organizmu Comarch ERP Klasyka je preto to, ¾e je vyvinutý pre nový vývoj v oblasti DPH a v¹etky ostatné zmeny v budúcom budúcom práve, keï je to rýchlej¹ie. Program bezchybne zapoèítava dane a dôkladne vedie záznamy. Klienti, ktorí majú tento balík iba v pozitívnej forme, sa o tom vyjadrujú. Tieto programy sú neustále aktualizované u¾ viac ako dvadsa» rokov, vïaka èomu získali veµkú skupinu fanú¹ikov a klientov.