Program pre obchodne spoloenosti

Program enova bol vytvorený najmä pre spoloènosti, ktoré hovoria o voµných obchodných, servisných a výrobných aktivitách. Telo pravdepodobne existuje na pou¾itie veµmi µahko, èo priná¹a veµkú výhodu pre tento model programov.

Písmená vyrobené pou¾ívateµom mô¾u by» dodané s jedineènými popismi. Významnou výhodou organizmu je mo¾nos» upravi» ¹tandardné zoznamy, èo umo¾òuje efektívne odstránenie ståpcov, ktoré v súèasnosti nie sú potrebné, alebo pridávanie ¹pecifických premenných. Informácie mô¾u by» a rýchlo filtrované a triedené, èo umo¾òuje zoskupenie proti akémukoµvek parametru. Obchodný program enova má vyhµadávacie funkcie a celkový poèet záznamov, ktoré sa bez námahy obmedzujú na posledný obsahujúci po¾adovaný výraz. Vlastníctvo z práce programu enova nevy¾aduje in¹taláciu plnej verzie balíka MS Office, av¹ak systém je veµmi spojený s posledným softvérom, vïaka èomu je mo¾né efektívne exportova» informácie ako dôkazy do tabuµky MS Excel. U¾ívateµ po úprave vybraných informácií v balíku balíka balíka Office, ktorý opä» stojí za to, aby sa importoval do obchodného programu enova. Veµmi bohatou hodnotou tohto zvyku je spôsob spolupráce a balíky Open Office. Údaje spoloènosti Enova sú urèené pre investorov, ktorí pou¾ívajú v ka¾dej oblasti, ale je zlé, ¾e v dostupných správach a postupoch spåòa potreby ka¾dého z nich. Na¹»astie mo¾no po¾adované komponenty objedna» od integrátorov. Poèas ïal¹ích programových aktualizácií nie sú ohrozené existujúce správy a obsadenia. Enova obchodný program je dve skupiny: pekné a platinové, ktoré sú veµmi ¹tíhle a umo¾òujú písa» a tlaèi» súbory v mnohých formátoch. Metóda mô¾e by» vybraná a voµne upravená tak, aby vyhovovala potrebám pou¾ívateµa. Program poskytuje vz»ahy medzi dokumentmi, vïaka èomu je mo¾né ich zmeni» bez nutnosti prepísania údajov. Systém enova zaruèuje schopnos» kopírova» jednotlivé dokumenty alebo duplikova» v¹etky ich rodiny (mô¾e sa pou¾i» na kopírovanie faktúr zo starých mesiacov bez nutnosti ukladania údajov a veµkosti partnerov. Dokumenty mô¾u by» vyjadrené ¹tandardným opatrením jednoduchým spôsobom alebo ¹pecifickým, spoloèným so stanoviskom danej spoloènosti. Tieto zariadenia robia program enova, ktorý je dokonale prispôsobený systému toku dokumentov in¹titúcie.