Prve zamestnanie od chvile dovolenky

Veµa mu¾ov je z iných dôvodov prijatých za prácu mimo na¹ej krajiny. Neklaïte to v¹etko za nich, oni nechcú by» oveµa identifikova» s ich vlastnou národnosti, ani potuchy, vráti» sa do svojej krajiny. & Nbsp; Existujú aj µudia, ktorí tvoria poµskej hranice, chcú kúpi» nehnuteµnos», ktorá bude venovaná prenaja» & nbsp. ¥udia pracujúci mimo Poµskej republiky majú mo¾nos» po¾iada» o hypotéku v Poµsku, a tak nielen kúpi» pozemok v poµskom svete, ale zároveò aj vyu¾i» svoje mo¾nosti. Je prirodzené, ¾e potrebujú dosiahnu» nieèo iné, ako sú zamestnanci v Poµsku.

Po prvé, niektoré banky vám umo¾òujú poda» ¾iados» o hypotéku iba osobám, ktoré vykonávajú platby na zarobené peniaze na bankový úèet poµskej banky. Ako viete, niekedy je to nemo¾né, preto¾e zahranièné spoloènosti prevádzkujú prevody iba na osobné úèty zalo¾ené v miestnych bankách, alebo samotné pri výstavbe ¹ekov. V takýchto prípadoch by ste mali po¾iada» o dodatoènú dokumentáciu o va¹om pravidelnom príjme. Okrem toho vy¹¹ie po¾iadavky na vlastný príspevok poskytujú µuïom, ktorí pracujú v zahranièí v skupinách príkladov. Tak¾e pre hostí, ktorí pracujú mimo krajiny, ale aj v rámci Európskej únie, ¾e banka zvý¹i hodnotu príspevku patriaceho do 20% ceny pozemku (pre zamestnancov dosiahol v Poµsku hodnota vkladu lí¹i od 2014 rokov je len 5%, zatiaµ èo u ¾ien pokraèuje v Amerike - hodnota iného príspevku bude 50%.

https://fit-ray.eu/sk/FitoSpray - Objavte inovatívny spôsob, ako schudnú»!

Samozrejme, ¾e banky s najväè¹ou pravdepodobnos»ou potrebujú preklad dokumentov potrebných na uzatvorenie hypotéky, t.j. rodného listu, dokladu potvrdzujúceho, ¾e sú v pracovnom dohovore s majiteµom, sobá¹ny list. Preklad ¾iadosti o hypotéku je mo¾né objedna» v prekladateµskej agentúre ¹pecializovanej na ekonomické a ¹pecializované preklady. Ponuka kancelárií sa mô¾e nachádza» na kartách, ale aj po dohode s vybraným prekladateµom. Banky, ktoré nevy¾adujú predlo¾enie dokumentov potrebných na uzavretie úveru na bývanie, sú Nordea a Deutsche Bank.