Psychologicka terapia nfz warsaw

Terapiou je pomáha» patologickým vz»ahom medzi man¾elmi alebo rodinnými príslu¹níkmi, ako aj osvedèený spôsob lieèby psychiky jednotlivých pacientov, ak závislos» bráni ka¾dodennému fungovaniu, man¾elstvo sa na hranici rozvodu alebo väzieb medzi èlenmi najbli¾¹ej rodiny pribli¾uje k rozpadu, potom by ste sa mali hlási» odborníkovi. z povrchov psychologických vied. Nikto z nás nie je radikálne autonómny jednotlivec, ktorý nie je v interakcii s inými µudskými zále¾itos»ami, tak¾e by ste mali po¾iada» o dobrý kontakt s ka¾dým. Vy¹¹ie uvedené etické imperatívy sa týkajú najmä µudí, ktorí sú nám najbli¾¹ie, teda priateµov, partnerov a známych. Práca psychoterapeuta je zameraná na rozvoj emocionálnej kompetencie osoby, ktorá sa podrobuje lieèbe, t. zvý¹ená sebaúcta a kontrola, zvládanie stresu alebo fóbie a zlep¹ovanie in¹pirácie na výkon, schopnos» by» medziµudský a zlep¹i» zruènosti pri výmene s okolitým prostredím.

Terapia pod dohµadom psychológa, psychoterapeuta alebo psychiatra je formou lieèby v prípade porúch, ako je depresia, nespavos» alebo závislos» rôznych typov a vo forme neuróz a bohatých obáv. Psychoterapia je zalo¾ená na vzájomných súvislostiach medzi terapeutom a pacientom a to isté v kontexte psychologickej terapie mô¾e by» odli¹né, preto¾e závisí od urèitého typu µudského chápania a zdrojov psychiatrických porúch a pomoci poskytovanej s veµkými poruchami a úèelom psychoterapie. Jeden alebo niekoµko úvodných stretnutí sa koná na zaèiatku lieèby, poèas ktorých sa uskutoèòuje pomoc alebo rozhovor. Potom je uzatvorená terapeutická zmluva, v ktorej sú vysvetlené zamý¹µané ciele terapie, frekvencia jednotlivých sedení, predpokladaný èas ich pobytu, finanèné dojednania a iné nuansy spojené s priebehom psychoterapeutickej lieèby. Vo v¹eobecnosti sa terapia prená¹a s frekvenciou a¾ do troch stretnutí tý¾denne, prièom trvá v¾dy asi hodinu a då¾ka trvania psychoterapie sa najèastej¹ie mení od niekoµkých do niekoµkých mesiacov.

Krakov má mnoho kliník a terapeutických centier, kde sa odborníci prostredníctvom syntézy teoretických poznatkov a praktických skúseností z bohatých prúdov psychoterapie sna¾ia individuálne prispôsobi» rôzne diagnostické metódy známemu jedincovi s osobnými problémami. Niektorí terapeuti sedia v psychoanalytickom (tie¾ známom ako psychodynamický proces zobrazujúci Zygmunta Freuda, ktorý zahàòa uvedomenie si nevedomých vecí a lásky ich hraním. Iné psychoterapeuti vyu¾ívajú terapiu v priebehu systémovej, kognitívno-behaviorálnej, humanisticko-existenciálnej alebo hypnoterapie. V súèasnom odbore je potrebné poznamena», ¾e v rámci fenoménu be¾ne oznaèovaného ako psychoterapia existuje rozdelenie. Vyniká toti¾ dvoma výrazne odli¹nými typmi psychologického poradenstva - psychoterapiou a psychosociálnou podporou, ktorá sa spája s tým, kde pacient jednoznaène potrebuje podporu, hoci nemá ¾iadne definované (podµa súèasných lekárskych ¹tandardov chorobu alebo du¹evnú poruchu.