Riadenie pracovneho kapitalu a finanena likvidita

Riadenie µudského kapitálu je vá¾na oblas». Nedostatok zruèností na modernej úrovni u¾ viedol mnohé firmy a¾ do konca. Preèo je zruènos» riadenia dobrého materiálu zjavne dôle¾itá?

Zamestnanec sa musí cíti» v spoloènostiV prvom rade je dôle¾ité zvá¾i», èo je skutoène uvedená oblas». Niektorí majú mylné presvedèenie, ¾e riadenie dobrého zdroja nie je nièím novým ako manipulácia. Koniec koncov, faktom je, ¾e podstatou tejto podnikateµskej sféry je predov¹etkým úvod do poslednej tak, aby sa zamestnanec cítil hlboko vo svojej spoloènosti. Ako som napísal Andrew Carnegie, priemyselník, ktorý je jednoducho nápojom najdrah¹ích zamestnancov na svete: "µudia pracujú za peniaze, ale budú vás nasledova» ïal¹iu míµu, ak im uká¾ete vplyv, budete chválený a chválený."

Systém motivácie a odmienPri zavádzaní riadenia µudského kapitálu je naposledy pou¾itý spôsob odmeòovania a motivácie. Prvý a najdôle¾itej¹í je, aby sa zamestnanec cítil dobre v blízkej spoloènosti, preto¾e predaj, práca a príjem budú závisie» hlavne od neho. Malo by by» zrejmé, ¾e na¹e podnikanie sa uká¾e ako zamestnanec, ktorý je ako orgán v µudskom tele. Ak sú orgány po¹kodené, telo nebude správne. Malo by by» a chápa», ¾e motivácia nie je len hotovostné bonusy (o ktorých je známe, ¾e sú nevyhnutné, ide o väè¹iu pripútanos» mu¾a k jeho firme, ale aj slovné bonusy. Dobrý systém je chváli» zamestnanca za dobre vykonanú prácu, aby bol spojený s re¹pektom a priateµstvom. Na druhej strane by sme mali vedie», ¾e sme povinní poukáza» na chybu èloveku, ktorý si neplní svoje ciele dobre, tak¾e v prípade, ¾e na¹e reklamy nepomohli, dovoµte, aby prijala aj skúsenej¹ího zamestnanca.

Atmosféra v úloheV tej dobe som pracovala v továròach, z ktorých bola vypálená ¾ena. Dôvod tejto fotografie bol extrémne dostupný - v spoloènosti sa necítila ïaleko, mala dojem, ¾e ste jej nedali re¹pekt, inými slovami, prezident nemal vieru v ¹pecifickú správu µudského materiálu. Po niekoµkých tý¾dòoch mala ¾ena, keï¾e mala vysokú kvalifikáciu, rovnakú pozíciu v opaènej spoloènosti. Asi o mesiac neskôr jej prezident zaèal vola» s po¾iadavkou vráti» sa do podnikania a sµubom väè¹ieho vplyvu. A viete, èo dosiahla táto ¾ena? Odmietla, preto¾e moderným názvom bola atmosféra lep¹ia, ale cítila sa lep¹ie. Aby sme to zhrnuli, spôsob, ako efektívne zvládnu» dobrý kapitál nie je len ponúknu» bonusy, ale aj schopnos» poskytnú» príjemnú atmosféru v umení, preto¾e ¹»astná osoba pracuje lep¹ie.