Schizofrenia a hypnoza

Existuje mnoho porúch osobnosti, ktorých vznik je podmienený mnohými verejnými a genetickými faktormi. Jednou z najèastej¹ích zmien v psychike mu¾a je schizofrénia.

Ale èo je to psychické postihnutie známe? Je to naozaj také veµké?Od zaèiatku je schizofrénia spôsobom du¹evnej poruchy. Èlovek trpiaci na òu má problémy s osobou, vníma svet v úplne inej forme ako mladý mu¾. V takejto osobe existujú problémy s riadnym vyjadrením ich vôle a zavedenia, nezrozumiteµné mô¾u by» aj dôvody jej pou¾itia. Schizofrénia zvyèajne postihuje mladých µudí v puberte alebo v èastiach skorej dospelosti, alebo vo veku 20-26 rokov. Túto du¹evnú chorobu nie je mo¾né odhali». Zdá sa to postupne a na dlhú dobu, ale fakty prichádzajú, keï sa príznaky prejavia rýchlo, zo dòa na deò. Bez ohµadu na to, èi sa schizofrénia bude u¾íva» postupne, alebo èi sa náhle prejaví, jej aktivácia sa uskutoèòuje prostredníctvom veµkých skúseností spôsobených fyzickým faktorom alebo chorobou.

Súèasná medicína v nesúlade so schizofréniouV súèasnej dobe je medicína nepozná presné príèiny ochorenia schizofréniou. Aj keï výskumníci majú názor na genetických faktoroch, najmä od typu po¹kodenia iste v kóde DNA. Príznaky pova¾ovanej najreprezentatívnej¹ie schizofrenikov stanovený kon¹tantný únava, apatia, halucinácie, poèuje hlasy, a za¾i» osamelos» a prázdnotu ¹týlu poruchy a halucinácie. Keï ju ulo¾íte na priateµa alebo priateµa akýkoµvek z týchto príznakov, je nutné nahlási» do odborného psychiatra. Po získaní odborné informácie a (v prípade potreby bude podporovaná zaèa» potrebné kroky.Existuje mnoho psychologických testov na internete, naozaj v poµ¹tine, keï v angliètine, èo bude v pomoci nám v prvej diagnóze a urèi», èi sme trend k schizofrénii. Samozrejme, spolieha» sa len na komentáre vytvorené automatickým testom osobnosti je skromný, nemali by ste pou¾íva» svoj plán na mo¾né zmeny v domácej psychike. A pravdepodobne jeho ¾elaný úèinok mô¾e by» pou¾itý ako stimul na vá¾ne zvá¾enie náv¹tevy u lekára.