Servis zvaracieho zariadenia pre tetiny

Pokladnièná slu¾ba je potrebná nielen poèas zlyhania zariadenia, ale aj poèas povinnej kontroly pokladnièného registra a e¹te v sezóne, kedy vytvárame a vstupujeme do podnikania. Spolu s predpokladom jednej osoby, ktorá sa v prípade zlyhania pokladnice doká¾e postara» o jej zmenu, existuje èlovek servisnej spoloènosti na základe príslu¹ných oprávnení. Veµmi èasto sa nadobúdanie práv uskutoèòuje nasledovne:

oprávnenia:- servisná spoloènos» pokraèuje v predaji pokladne s ponukou poskytnú» pomoc a ratifikova» zmluvu o predaji,- po získaní súhlasu usmeròuje ka¾dých pár zamestnancov na certifikaèné ¹kolenie, ktoré je ukonèené skú¹kou. V okamihu tréningu nadobúda servisný technik práva pre plnohodnotných fi¹kálnych zariadení, ktoré poznajú ponuku výrobcu.- po vynikajúcom dokonèení testu dostane servisný technik meno a preukaz toto¾nosti a peèa» na vyplnenie daòového modulu. Naproti tomu slu¾ba zavedená výrobcom na zozname osôb, ktoré sú vhodné pre záruèné opravy a stavebné pozagwarancyjnych a nevyhnutných technických kontrol, a ïalej poskytuje dáta IRS.

sviatokOprávnenie je pre túto chvíµu jeden rok a volal sa pohybuje toµko peòazí - náklady skonèí servisného technika nie je tak vhodný pre v¹etky zariadenia zlep¹enie jedného výrobcu fi¹kálnej, ale len, ako sa zbavi» chýb u niektorých modelov.Serviceman je nútený neustále zvy¹ova» svoje vedomosti prostredníctvom vstupov v produktových metódach a mal by ka¾doroène písa» výrobcovi, aby odlo¾il dátum platnosti.Po¾iadavkou napísanou v dohode predajcu je poskytnutie skladu náhradných dielov zo strany servisnej spoloènosti, ako aj kontrolné a meracie zariadenia a prístroje. Okrem toho je slu¾ba zodpovedná za dodávanie spotrebiteµov spotrebným materiálom, ktoré vznikajú od výrobcu.Autorizovaný servis, ktorý nevykonáva kancelárie finanèných slu¾ieb v hlave vpravo, nemá právo vykonáva» ka¾dý deò a potrebuje k tomu legitimity výrobcu. Servisný technik mô¾e pracova» pokladnice, ale iba v prípade, ¾e je kombinovaná dohoda autorizovanom mu¾ský s výrobcom.