Slicer hendi 195

Rezanie rovnakých kusov syra alebo barov je jednoznaèné, len pre starých kuchárov. Be¾ný chlebník èasto poèíta so súèasnou skutoènos»ou. Jeden kus bude príli¹ veµký, druhý príli¹ vysoký ... Ka¾dý mô¾e urobi» tento bod. Mô¾e by» rýchlo vyrie¹ená na svadbu. Ak chcete urobi» sendvièe ako profesionálny ¹éfkuchár vo svojej vlastnej kuchyni, musíte urèite nájs» krájaè na studené mäso a syr.

Pri rezaní na krájadlo mô¾eme naozaj nastavi», aby rozsekal plátok ¹unky alebo syra, ktorý je pre nás ideálny. Jednoducho nastavte krájaè. Obvykle sa ¹tandardná stupnica uplatòuje a¾ do 16 mm. Je to neuveriteµne µahké a menej únavné alebo èasovo nároèné v prípade úspechu pri rezaní be¾ného kuchynského no¾a.V súèasnosti sa na trhu vy»a¾uje mnoho nových druhov krájaèov. Ak sa rozhodneme kupova» takéto vybavenie, mali by sme tento názor vráti» na niekoµko èastí. Samozrejme, bezpeènos» je dôle¾itým faktorom. Ak chcete, aby bol ná¹ krájaè poistený, mali by ste urèite ma» ¹peciálne nekåzavé nohy. Vïaka nim budeme ma» záruku, ¾e poèas rezania zostane stroj v sedadle a nebude sa pohybova», èo by mohlo ohrozi» uviaznutie alebo záva¾nej¹iu ranu. Mal by to by» dobrý ¹tít, aby na¹e prsty boli pekné. Tlaèidlo pre zapnutie a výber je tie¾ dôle¾ité. Pre bezpeènos» v¹ak po dokonèení rezania stojí za to vyradenie zariadenia.Dôle¾itá vec je v tom istom èase, keï bol pou¾itý ten istý materiál. Mô¾eme sa stretnú» s ponukou krájaèov, ktorých èepele sú vyrobené ako dôkaz nerezovej ocele alebo hliníka. Je dôle¾ité a z èoho sa zbiera zvy¹ok rezaèky, alebo posledný plast alebo kov.Krájaèe mô¾u tie¾ meni» prírastky, ktoré výrobcom spôsobujú. A dôkaz je pripojený k urèitej ¹peciálne orezávatko pre nô¾, prísavkou na pult kontrolné odchýlky pripadá µah¹ie rezanie alebo zásobníka, ktoré spadajú ukrojone plátky.Na záver mô¾eme poskytnú» spätnú väzbu v tvare krájaèa. Jednoduché v mnohých farbách a podmienkach je mo¾né prispôsobi» apartmánu na¹ej kuchyne.