Spoloenos aewiklice

Ka¾dý podnikateµ má v súvislosti s platným úètovným zákonom povinnos» vies» evidenciu majetku spoloènosti. Takouto registráciou je registrácia dlhodobého majetku.

Aktíva mená obsahujú: pozemky, trvalé u¾ívacieho práva pozemkov, domov a budov, strojov, vozidiel, nábytok a nové vybavenie, ktoré èíslo v sezóne oni získali prevy¹uje èiastku tritisíc pä»sto a príjemné ¾ivoty on Spolumajiteµ alebo vo vlastníctve daòovníka alebo podnikania. Povinnos» zapísa» majetok do registra fixných aktív sa uskutoèòuje v mesiaci, v ktorom bol získaný.

Evidencia hmotného majetku bude pravdepodobne transportované do knihy zakúpené v tlaèi publikovania práce, vytlaèené stránky s príslu¹nými rubrík z poèítaèa, ruène vyrábané karty s výraznou tabelkami alebo v notebookoch bez príslu¹ných tabuliek, ale záznamy musí obsahova» v¹etky potrebné údaje pre registráciu. Podmienkou je vyplni» dokument v spoloènosti.

Dlhodobý majetok sa zaznamenáva na základe dokumentov, ktoré majú pôvodnú hodnotu vlo¾ených finanèných prostriedkov. Tabuµka pre registráciu investièného majetku by malo by»: poradové èíslo, dátum predaja, a s ohµadom na pou¾itie, údaje o doklad o nákupe, popis majetku, symbol Klasifikácia dlhodobého majetku, je cena pôvodná sadzba odpisov (v závislosti tam po rokoch pou¾ívania, vý¹ka odpisov aktualizované poèiatoènú hodnotu, vý¹ku odpisov odpisov a dátum kasácie spolu s iniciatívou na jej dokonèenie. V predajnom úspechu výrobku uveïte dátum predaja, ak dôjde k znièeniu dlhodobého majetku, prilo¾te správu o likvidácii. Pri spomenutí príslu¹ného zákona musí spoloènos» uchováva» v¹etky doklady potvrdzujúce nadobudnutie investièného majetku.