System tatneho finaneneho zabezpeeenia

Stroj, ktorý be¾í, predstavuje nebezpeèenstvo pre pracovníka, ktorý ho dáva alebo sedí vedµa neho. Z tohto dôvodu bolo potrebné in¹talova» bezpeènostné komponenty do strojov pri zachovaní výrobnej kapacity. Komponenty a bezpeènostné systémy pou¾ívajú hlavne priemyselné zariadenia so zahranièným kapitálom na zabezpeèenie organizácií a technologických liniek, výrobcov strojov a partnerov technologických liniek.

V Poµsku tento dokument upravujúci túto rolu je gestá. Nariadenie ministra hospodárstva z 30. októbra 2002. V prípade minimálnych po¾iadavkách na dôvere a bezpeènostné knihou v oblasti pou¾ívania strojových zariadení zo strany µudí pri práci (zbierka zákonov è 191, poz. 1596 v znení neskor¹ích predpisov. , Právne predpisy a zákony uvádzajú, ¾e stroj by mal by» navrhnutý na rovnakom príslu¹enstvo ka¾dý pár núdzového zastavenia, ktorá zabezpeèí ich odstránenie a následné nebezpeèenstvo alebo odstráni» ho. Výnimkou je stroj, kde sa bezpeènostný spínaè nezní¾i riziko, preto¾e to nedovolí tlaku v okamihu zatknutia, ale nezabráni hrozbu. Väè¹ina prepínaèov patrí spínaèe a elektromagnetické stavìd- bezpeènostná organizácia a technologický pokrok, koncové spínaèe s bezpeènostnou schránkou v odvetví potravinárskych a farmaceutických (vysoký výkon a silu pre veµké pracovné podmienky, magnetické spínaèe a istièe dôveru kódované, no¾ných spínaèov. Bezpeènostný spínaè by mal by» in¹talovaný v dôle¾itom a jednoduchej miestnosti (alebo poklopy vo dverách, ktoré majú by» nastavené v vytvára» rozoznateµné (èervenou rukovä»ou na ¾ltom pozadí, aby sa správanie stroja by mohol zaútoèi» v blízkej budúcnosti. Zastavi» trpí zariadenia z hµadiska predchádzania nehodám, zmiernenie následkov nehody a aby sa zabránilo po¹kodeniu stroja, preto¾e jej cieµom je nesprávna.