Uhasi preklad po iaru

Poèas pokusov o uhasenie po¾iarov mnoho µudí reflexívne zasiahne vodu. Tam je tie¾ posledný najjasnej¹ie, veµmi zrejmé hasiace prostriedky. Hasièi, ¹pecialisti na hasenie po¾iaru, o tom v¹ak v¾dy nerozhodujú. Výber hasiaceho prostriedku si vy¾aduje opaµovací materiál.

Revitalum Mind PlusRevitalum Mind Plus Efektívne riešenie problémov s koncentráciou a pamäťou

Protipo¾iarna ochranaPri po¾iari horµavých kvapalín, ako je benzín alebo alkohol, hasí penový oheò. Pena nemô¾e by» pou¾itá na hasenie horiacich alkalických kovov alebo elektrických zariadení a v¹etko, èo hovorí vodou. Pri výmene prá¹kov majú hasiace prístroje naj¹ir¹ie pou¾itie.V závislosti na zlo¾ení z posadnutých sú schopní zabezpeèi» po¾iaru spotrebovaný takmer v¹etky dôle¾ité materiály. Hasiace plyny, najjednoduch¹ie, èo je oxid uhlièitý, niektoré v zdolávaní po¾iaru uhlia, koksu a síry, zahàòajú kovy, ako je draslík, sodík, vápnik, ¾elezo a zinok. Kým voda dokonale plní svoje poslanie v kontakte s spaµovania organických pevných látok, kedy, napríklad dreva, papiera, uhlie, slamy.

Parné hasenie alebo para ako metóda hasenia po¾iaruPodobný ¾ivot ako voda je para ako metóda hasenia. Pou¾íva sa v prípadoch spaµovania týchto materiálov. Hlavným rozdielom medzi parou a vodou je ten posledný, ¾e voda mô¾e by» presadená kdekoµvek a para iba v samostatných bytoch s kapacitou nie väè¹ou ako 500 m2. Vo väè¹ích miestnostiach je prevádzka pary neúèinná. Je dobré uhasi» po¾iare nielen s ohµadom na hasiace prostriedky vhodné pre nové látky, ale aj základy ich získavania a aplikácie v oblasti po¾iaru.