Urovnanie die a a

Toto sú novinky v uznesení o DPH, ktoré zaèalo plynú» v januári 2015, zaviedli potrebu vykonáva» dohody s pou¾itím registraèných pokladníkov medzi inými skupinami podnikateµov. A hoci niektorí podnikatelia sú stále oslobodení od povinnosti vydáva» potvrdenia, názvy, ktoré poskytujú na¹e slu¾by jednému klientovi, sú povinné vyúètova» energiu s pou¾itím registraèných pokladní.

Kto musí by» fi¹kálny pokladòa?Registraèné pokladnice sú potrebné v podnikoch, ktoré majú svoju vlastnú úlohu vo fyzických tvárach (B2C. Spoloènosti, ktorých roèné nákupy nepresahujú sumu 20 tisíc PLN netto, v¹ak nemajú povinnos» vydáva» daòové príjmy. So zmenou, ak podnikateµ zaène pracova» poèas fi¹kálneho roka, vzniká povinnos» ma» registraèný pokladòa, keï obrat prekroèí 20 000 PLN. Stále existuje zoznam èinností, ktoré nepodliehajú potrebe vydáva» potvrdenia vydané pokladòou.

Pomoc a povinnosti spojené s vlastníctvom registraèných pokladníc.Predtým ako podnikateµ zaène pou¾íva» pokladnicu, musí túto skutoènos» oznámi» daòovému úradu na adrese, na ktorej bude pokladnica pou¾itá. Spolu s uvedenými dokumentmi by ste mali vráti» originálny doklad o kúpe pokladnice a potvrdenie o tom, ¾e zakúpená pokladòa spåòa po¾iadavky - technologické aj jednoduché - v uznesení o DPH. Formálne po¾iadavky, ktoré je potrebné vykona» pred zaèatím pou¾ívania pokladnice, závisia od pomoci, ktorú je mo¾né získa» pri nákupe pokladnice. Oslobodenie spojené s nákupom registraènej pokladnice dosahuje a¾ 90% nákupných nákladov pokladnice, hoci nie je oveµa viac ako 700 PLN. Pokladník musí ma» tie¾ o spoµahlivom servise v povolených miestach, ale slu¾ba pokladne sa nesmie vyskytova» menej èasto ako ka¾dých 25 mesiacov. Roz¹írenie tejto úrovne mô¾e ma» za následok potrebu vráti» zµavu z nákupu pokladnice.

Ma» registraèné pokladne znamená navy¹e potrebu vydávania originálnych potvrdení klientom a ukladanie kópií príjmov na 2 roky na konci úètovného roka, v ktorom boli odovzdané. Pou¾ívateµ registraènej pokladnice musí tie¾ tlaèi» pravidelné správy - denne, tý¾denne a mesaène - vytvárané pokladòou.