Uzemnenie plotu

Uzemnenie je pekná efektívna metóda ochrany pred bleskom.Uzemnenie je rovnaký proces vyrobený z vodidla, èo je vodivá látka.

Najlep¹ie prúdy sú voda, grafit, ¾elezo, oceµ, hliník, zlato, meï a striebro.Sprievodca spája telo s elektrifikovanou podlahou a v dôsledku tohto spojenia sa elektrifikované telo vráti alebo prevezme, èo vedie k jeho µahostajnosti.

Kon¹trukcia uzemòovacieho zariadenia nie je mimoriadne komplikovaná. Takéto zariadenie je nasmerované z uzemòovacej elektródy a zemniaceho vodièa, spojovacieho vodièa, svorkovnice alebo koµajnice a uzemòovacie drôtyExistujú rôzne typy uzemnenia. Niektoré typy zahàòajú: blesk, pomocné, úèinné a ochranné uzemnenie.

Uzemòovacie svorky zohrávajú osobitnú úlohu pri uzemòovaní. Tieto svorky sú vyrobené z hliníka a pou¾ívajú sa na prepojenie bleskozvodov na stavbách. Uzemòovacie svorky alebo uzemnenie sú súèas»ou uzemòovacieho systému in¹talácie a umo¾òujú elektrické spojenie urèitej skupiny drôtov v uzemòovacích kon¹trukciách.Svorky z dôvodu domácej kon¹trukcie mô¾u by» stlaèené, stlaèené, ploché; jednoduché lisy; uhlovo stlaèený byt; uhlovo stlaèený; off-line-lisované kåby.Typ pou¾itého zvierky a jeho kon¹trukcia je urèený okrem iného èas»ou pripojených drôtov, µudí na zem.

Pripojenie uzemòovacieho vodièa k uzemòovacej elektróde by malo by» skon¹truované efektívne a malo by vyhovova» oèakávaniam elektrického pripojenia.Posledný plán je pre tepelné zváranie pomocou lisovacích svoriek, skrutkových svoriek alebo iných mechanických spojov. Mechanické pripojenia by mali by» in¹talované v súlade s pravidlami stanovenými v súlade s pokynmi výrobcu.Pri vytváraní systému ochrany pred bleskom je potrebné venova» osobitnú pozornos» pou¾itým svorkám, ktoré by nemali po¹kodi» zemnú elektródu ani uzemòovacie vodièe. V súbore takejto metódy je dôle¾ité propagova» a uplatòova» zásadu, ¾e spojky a dr¾adlá pozostávajúce presne z spájkovaného spoja neposkytujú vysokú technickú pevnos» a mô¾u sa po¹kodi».