Vlasy pre dieveata

Vysávaèe zavedené v tomto sektore kvôli veµkým èisteným plochám, ktoré sa musia vyèisti» z radu nebezpeèných odpadov, by mali znamena» nielen primeranú veµkos» nádr¾e a funkènos», ako aj odolnos» proti poruchám a ochranu pred výbuchmi. V¹etky tieto charakteristiky spåòajú vysávaèe ATEX, èo je veµmi dôle¾ité pre ich pou¾itie v nebezpeèných podmienkach, ktoré niekedy súvisia so zdravotnými rizikami a trvanlivos»ou.

Pomocou vysávaèov ATEX je mo¾né ulo¾i» veµa nových suchých a vlhkých kontaminantov. Dokonalo sa vyrovnávajú so zberom v¹etkých druhov prachu, trosky, trosiek alebo liatiny, ako aj kvapalín. Mnoho rôznych druhov vysávaèov tohto typu umo¾òuje ich prispôsobenie ¹peciálnym podmienkam, v ktorých sa zdá, ¾e sa pou¾ívajú. Èistiace prvky vysávaèov boli vytvorené z ¹irokej triedy nehrdzavejúcej ocele. Pred zaèatím výbuchu v stavebníctve spojeného s akumuláciou veµkého mno¾stva zneèistenia chráni veµké sacie zariadenie a pou¾itie ¹peciálne vystu¾enej a navy¹e nanesenej hliníkovej filtraènej vrstvy. Z tohto dôvodu vytvárajú nové pravidlá a vzory v rámci práce s èistiacimi zariadeniami vytvorenými za rôznych podmienok.

Vysávaèe ATEX sú k dispozícii v rôznych variantoch s kontajnermi s kapacitou od 40 do 100 litrov, èo zabezpeèuje ich dlhodobú dennú prácu bez potreby vyprázdòovania nádr¾e. Súèasne s veµmi významným rozmerom poskytol výrobca vysávaèa pohodlie pri pohybe s vysávaèom vïaka in¹talácii veµkých kolies, ktoré sú navy¹e ¹peciálnym brzdovým systémom.