Vlasy v hornej tme v spodnej svetle

Moja neter zvlá¹» rád hrá s jej vlasmi, mô¾e¹ ju za pár dní pohladi» a tie¾ si ju hrebeò. Ona je tie¾ zapojený do tohto, ¾e chcú, aby v¹etko vyzeralo perfektne, mô¾em zariadi» jeden cop asi tucet, kedykoµvek, keï sa k nemu pripoja zariadenia na su¹enie vlasov alebo k nemu pripevnia sponky na vlasy. Väè¹ina má rád ¹kolské produkcie a pripravuje sa na ne. Jej jediné stvorenie, princezná Joke, bolo zábavné a vy¾adovalo perfektný úèes a obleèenie. Na zaèiatku ju moja matka zamotala s niekoµkými prameòmi so stuhami. Potom táto oèarujúca dievèina povedala nie, nie, a nie raz. Budem robi» ïaleko na miestach ... a tak to zaèalo. ©tyridsa»pä» minút natáèania a ich modelovania. Vyzerala ako krásna kráµovná. A¾ potom, ako sa to stane s aristokratmi, zmenila svoj názor dos» rýchlo. Bez toho, aby sa predvídala súèasnos», to bolo u¾ viac ako dve hodiny od zaèiatku výroby. Neèakane ... úplne zmenil my¹lienku, zatiaµ èo v jej jazyku to bola chvíµa, toµko "nieeee, ja jednoducho nechcem, nemám niè pripomína» aristokrata, ktorý jej poskytuje veµa". Vyna¹la nový úèes, pripnuté vlasy vo forme voµnej koky. Preto¾e, ako u¾ bolo povedané vy¹¹ie, teraz máme výskum, aby sme jej vlasy, tak¾e to v¹etko ¹lo veµmi dobre spolu. Jej matka z vlastnej strany z druhej a za pár chvíµ bola dokonèená.

Najlep¹ie úèesy pre dievèatá