Vodarne komora

Pozorovanie v oblasti ochrany ¾ivotného prostredia a bezpeènosti práce vy¾aduje od výrobcov a u¾ívateµov príslu¹enstva, aby zabezpeèili maximálnu ochranu zariadení a tlakových zariadení a ich bezpeènos» pred náhlym nárastom tlaku. Pou¾itie bezpeènostných diskov sa tak stáva e¹te viac módnym.

Bezpeènostné dosky (alebo takzvané praskavé disky chránia prístroj a zariadenia pred nadmerným zvý¹ením alebo poklesom tlaku.Výrobca si pri výbere výrobku na výstavbu dla¾ieb má v starostlivosti nasledujúce prvky:- ich chemická odolnos» - najmodernej¹ím výrobkom, z ktorého sa vyrábajú dla¾dice, je nerezová oceµ,- ich teplota, \ t- a trvanlivos» dla¾dice - tu sa berie do úvahy pevnos» dosky pre tlak poèas chodu a jej novos» v období, teplota a chemické faktory.Tieto informácie zase usmeròujú u¾ívateµa bezpeènostných dosiek, pokiaµ ide o chu» dla¾díc, ktoré mô¾u pou¾íva», a ¹tádium ich pou¾itia. Je to nesmierne dôle¾ité, preto¾e predèasná výmena dosiek mô¾e naru¹i» pracovný proces a spôsobi» zbytoèné straty.Vytvorené je viac iných typov dla¾díc nazývaných obojsmerné bezpeènostné dosky. Tieto dosky sú navrhnuté tak, aby chránili nádr¾ pred negatívnym tlakom aj pri pretlaku. Vïaka na¹ej komplexnej kon¹trukcii zabezpeèujú dla¾dice stabilnú prácu misky a poskytujú záruku pou¾ívania vïaka vstavanému senzoru, ktorý stále monitoruje prevádzku bezpeènostnej dosky v oboch smeroch.Výrobcovia navrhujú túto kombináciu, ktorá sa poèíta na vytvorenie bezpeènostnej dosky pred bezpeènostným ventilom. Toto ¹tandardné rie¹enie má veµké výhody, preto¾e:- zais»uje úplnú tesnos»,- zabezpeèuje ventil ochrany proti korózii a iným chemickým faktorom,- umo¾òuje vytvori» poistný ventil z lacnej¹ích materiálov.- po aktivovaní bezpeènostného disku nie je potrebné zariadenie okam¾ite zastavi»,- v prípade potreby je mo¾né regulova» tlak bezpeènostného ventilu bez jeho demontá¾e.Okrem toho mô¾e by» pou¾itá krátka bezpeènos» v¹ade tam, kde je ¾iaduce zachova» sterilné prevádzkové podmienky, preto¾e spåòajú v¹etky bezpeènostné pravidlá.