Vy etrenie plodnosti

©túdia plodnosti u µudí je zalo¾ená predov¹etkým na ¹túdiu ejakulátu. Analýza spermií je be¾ným diagnostickým prvkom, ktorý pomáha hodnoti» plodnos» mu¾ov.Semen je suspenzia spermií, ktorá pochádza z vajec a epididymis v zmesi prostatických sekrétov, semenných vezikúl a tubulo-bulbárnych ¾liaz (tzv. Plazma spermií. Hlavným úèelom otázky je teda spermie.

Kedy má by» test pripravený?Táto otázka by sa mala vytvori» v èase, keï po 1 roku pravidelného pohlavného styku bez ochrany (¾iadny zmysel pre mo¾ný partnerský výskum nedo¹lo k hnojeniu. Mal by sa vykona» a po rôznych typoch poranení v oblastiach rozkroku a po lieèbe semenníkov.

Pred testomNiektoré ¹tandardy musia by» splnené pred prístupom k ¹túdii. ®iados» mô¾e by» nepriaznivo ovplyvnená, okrem iného, neadekvátne dlhé obdobie sexuálnej abstinencie (vzorka sa má odobra» v priebehu 2-7 dní od pohlavného styku, ochorenia (èasto spojené s vy¹¹ou teplotou a zneu¾ívania alkoholu. Vzorka na testovanie by mala by» zostavená pohodlným spôsobom.Analýza spermií je zalo¾ená na jeho makroskopickom hodnotení (viskozita, objem, pH a mikroskopické (poèet spermií, ich sily a motilita. Navy¹e je uvedené mno¾stvo protilátok proti spermiám. Niekedy sa navrhujú iné testy, napr. Bakteriologické a biochemické testy a hyposomotický test.

diagnostikaPri hodnotení neplodnosti pou¾ívajú µudia rôzne typy hormonálnych testov. Okrem iného sa skúma hladina voµného a plného testosterónu, hladina gonadotropných hormónov: FSH, LH, prolaktín, estadriol a TSH a FT4.Poruchy neplodnosti mô¾u by» tie¾ výsledkom autoimunitných reakcií. Toto je testované na protilátky proti spermii v sére a spermiách. Sú tu posledné tzv nepriama imunofluorescenèná technika. Definuje formu kombinácie protilátok so spermou. Musí by» veµa, aby úplne zastavili plodnos». Príèinou porúch neplodnosti sú èasto aj rôzne typy infekcií. Mikrobiologické testy sa vykonávajú v pláne na ich odstránenie.