Vychovu die a a v zahraniei

Smernica ATEX je dokument, ktorého hlavným cieµom je pomoc nebezpeèných oblastí pred explóziou. Tieto informácie sa prená¹ajú na v¹etky zariadenia a ochranné metódy, ktoré mô¾u spôsobi» explóziu metánu alebo uhoµného prachu v prirodzenom alebo nízkom systéme. Tieto informácie majú znaèný význam ako dôkaz o baniach, kde existuje veµké riziko výbuchu.

Táto skutoènos» urèuje po¾iadavky atex pre príslu¹né zariadenia. Malo by sa v¹ak pamäta» na to, ¾e ide o v¹eobecné po¾iadavky, ktoré mo¾no roz¹íri» o ïal¹ie materiály. Malo by sa v¹ak pamäta» na to, ¾e osobitné po¾iadavky v ¾iadnom prípade nemô¾u by» v rozpore so zásadou.Hanbou atex je potreba skontrolova» a oznaèi» zariadenie alebo ochranný systém z hµadiska spolupráce s bezpeènostnými po¾iadavkami. Takéto overenie vykoná notifikaèný orgán a ka¾dé zariadenie by malo by» vybavené znaèkou CE, ktorá by mala by» zrejmé pre ka¾dého. Oznaèenie CE je urèené na bezpeènos» pou¾ívania, ochranu zdravia a ochranu ¾ivotného prostredia.Navy¹e, zariadenia a ochranné metódy by mali by» navrhnuté v oznaèení Ex - to znamená ¹peciálne oznaèenie ochrany pred výbuchom.Obidva zariadenia, keï sa pou¾ijú aj ochranné metódy, ktoré sa budú pracova» / nachádzajú v oblastiach ohrozených výbuchom metánu alebo uhoµného prachu, by mali by» vyrobené v súlade s technickými poznatkami. Sú prezentované na základe analýzy mo¾ných ¹kôd poèas práce. Rovnaká cesta musí by» vykonaná na oboch stranách a prvkoch.Z takýchto výrobkov by sa mali vyrába» zariadenia, ochranné systémy, èasti, podzostavy, ktoré by nemohli by» pridané do zapaµovania. To znamená, ¾e nemô¾u by» horµavé a navy¹e nemô¾u prejs» chemickou reakciou s výbu¹ným obsahom. Vyzýva, aby nikto nemohol nepriaznivo ovplyvni» ochranu pred výbuchom. Vy¾adujú silnú koróziu, opotrebovanie, elektrický prúd, mechanickú pevnos» a teplotné úèinky.Na konci sa smernica ATEX primárne zaoberá jedlom a µudským zdravím.