Vyvoj tehotenstva

Prvé plány pre die»a vyberie sú dôle¾ité. Dôvodom je, ¾e zlep¹enie v¹etkých hodnôt orgánov a ¾ivota, v ïal¹ích mesiacoch sa stav iné ¾enské die»a je prakticky jediný. Niet teda divu, ¾e lekári sledova» vývoj my, ja a to najmä v posledných fázach svojho prvého stavu po¾ehnanom veµa o sebe ¾eravý, sna¾il sa dosta» chorý, ale nelieèi silné lieky, ktoré by mohli da» k vá¾nemu po¹kodeniu budúceho die»a»a. Je v¹ak známe, ¾e odchod z budovy po dobu 9 mesiacov je »a¾ké, a sneh a chlad, a to najmä poèas slnovratu a ïal¹ích pripomienok zo silného hormonálnymi zmenami u ¾eny je skutoène »a¾ké odstráni».

Po prvé, nemusíte paniku, keï si v¹imnete, ¾e máte poèas tehotnosti ochladenie. S malou chrípkou mô¾e budúca matka veµmi efektívne zvládnu», nie je potrebná ¾iadna lekárska intervencia. Av¹ak, je potrebné dba», ¾e pou¾itie ¹tyroch hlavných mesiacoch tehotenstva je mimoriadne nevhodná. V tejto podobe to stojí za to veri» staré spôsoby veµkého studeného na¹ej babièky. Èaj s citrónom, medu a ¹»avy a malinového sirupu, cibuµou a cesnakom (hoci extrémne zlá v tom, ako nezrani» plod, a budeme tie¾ pomôc», a to bude zima v priebehu tý¾dòa.

Na druhej strane, v èase tehotenstva, musíte sa správa» oveµa viac ako v chladnej sezóne pred tehotenstvom. Preto¾e ak sa v priebehu tehotenstva mô¾e vylieèi» mierne studené a teèúce nosy metódou babièky, tak s pneumóniou (èo je veµmi rýchlo, preto¾e na¹a imunita je ïaleko redukovaná zmenou hladín a hormónov, bude teraz »a¾¹ie.

Na druhej strane, ak máte »a¾kosti poèas tehotenstva, veµmi prospe¹né rie¹enie bude vdychova» z vody pridaním stolovej soli alebo ¾alúdoèných kvapiek, mäty, harmanèeka alebo levandule. Èasto mi fúkam nos, aby som nevylieèil do môjho krku a nevyhodil pou¾ívané tkanivá. Mô¾ete tie¾ dosta» nosné kvapky, ktoré spôsobia, ¾e nos vyzerá lep¹ie, a bude u¾itoènej¹ie prezentova» sa s povedomím detí, preto¾e sú oveµa lep¹ie. Nezabudnite v¹ak, ¾e ich nepou¾ívate dlh¹ie ako 3 dni.