Znalos einskeho jazyka

Preklad vytvorených textov nie je jednoduchý. Je to nároèná úloha vy¾adujúca veµmi silné a dokonalé jazykové vzdelávanie. Èasto je úlohou prekladateµa robi» múdre rozhodnutia o koneènom vzhµade prekladu. Získava sa najmä pre literárne preklady. Voµba medzi veµmi lojálnym a najmä úspe¹ným prekladom nie je pre prekladateµa veµkou výzvou. Preklad ka¾dého typu èlánku nie je v¾dy dobrý. Napríklad vo vedeckom alebo oficiálnom kontexte sa mô¾u vyskytnú» frázy, ktorých nesprávna interpretácia mô¾e spôsobi» veµké chyby.

Prekladateµ v¾dy existuje vo veµmi nepríjemnej pozícii. Prekladateµovi nariadi, aby prelo¾il text a vlo¾il do neho významnú dôveru. Neuznáva vhodnú ponuku z dôvodu nedostatku jazykových znalostí, tak¾e si mô¾ete overi» preklad textu. Mô¾e pou¾i» aj druhého tlmoèníka, ktorý vysloví svoj názor. V niektorých prípadoch je to dokonca nevyhnutné. V tomto prípade sa náklady automaticky zvy¹ujú. Zlep¹uje sa aj èas, ktorý musí vynalo¾i» na výrobu prekladu. V¾dy stojí za to tieto podmienky vylúèi» zo slu¾ieb urèitých, vysoko dôverných, skúsených prekladateµov.

Krakov je známy svojimi spisovateµmi. V ich neprítomnosti sú títo dokonalí prekladatelia zvyèajne skrytí. ©koly z Krakova nemusia by» dos» drahé! Dobrý prekladateµ ponúka len slu¾by, ktoré stoja za to. Nemô¾eme v¹ak oèakáva» veµmi nízke ceny, preto¾e èasto, ako vieme, dáva rovnakú rovnako zlú kvalitu. V¾dy je dobré po¾iada» tlmoèníka, aby si vyskú¹al svoje ponuky vo forme predchádzajúcich prekladov. Toto by sa nemalo podceòova». Väè¹inou sú v súprave poskytovateµa objednávok posledné »a¾ké faktory. Dobrý prekladateµ by mal by» schopný zdieµa» na¹u predchádzajúcu prácu s nami. Ich situácia by mala by» pre nás dôle¾itým determinantom.