Znalos pouskeho jazyka vo svete

V dne¹nej dobe sú to µudia, ktorí nemô¾u hovori» po anglicky, nielen¾e nájdu zaujímavú prácu, ale èasto aj v¹etci v ich vlastnej profesii a mô¾u existova» problémy v moci iných otázok. Nový dôraz bol tie¾ kladený na anglickú lekciu, ale v dne¹nej dobe to nie je toµko, èo by sa malo rozvíja», èo to mô¾e by». Príklad?

Predtým na vysokej ¹kole bol jazyk prelo¾ený a teraz sa verí, ¾e sa ¹tudenti doká¾u okam¾ite nauèi» to z posledných rokov vzdelávania tak dobre, ¾e ho mô¾u pou¾íva» priamo. Práve preto, rovnako ako podnikanie veµmi odli¹ne, zále¾í na úrovni ¹kole, alebo ¾e v prípade, ¾e ¾iak bol orientovaný na znalosti anglického jazyka, ale je to u¾ nie, ale jeho potreba. Èasto sa vy¾aduje odovzda» materiál z cudzieho jazyka, samozrejme angliètina je veµmi populárna. Bez jeho súhlasu je viac uzatvorené jazdy ako dôkaz pre µahkú komunikáciu ¹tudentov a výlety a okrem toho aj ¹tipendiá v zahranièí. U¾ v tejto fáze tak neznalos» anglického mysli, ale to len hor¹ie, preto¾e inzeruje, ¾e aj nekvalifikovaní robotníci, ako èa¹níci, vzhµadom k tomu, ¾e pre dospelých strediska sú ïaleko mnoho cudzincov, èo by malo e¹te nejako komunikova». Väè¹ina µudí preto, ¾e nehovorí anglicky, skôr alebo neskôr èelí nutnos» uèi» sa to, aspoò na urèitej úrovni, je preto v súèasnej dobe nie je tak pohodlné ako vo vede, a to predov¹etkým preto, ¾e ak sa zru¹í kurz angliètiny alebo rovnakého uèiteµa, èasto musíte za to plati» veµa. Na¹»astie, jazyk je populárny u konca, náklady na my¹lienky sú jednoduch¹ie ako napríklad v úspechu ruského jazyka je francúz¹tina, je to µah¹ie nájs» uèiteµa. Nákladovo efektívne výstup bude dobrá znalos» druhej strane - z pravidla, záznamy, a sledovanie videa a tlaèi» bez uèiteµa a poèúva» anglické pesnièky alebo rozhlasových programov. Je to v¾dy veµmi veµké a menej úèinné ako kurz.

Profesionálne preklady: