Zodpovednosti majiteua budovy

Ako viete, továreò priná¹a veµa príjmov ka¾dému majiteµovi, ktorý otvorí takýto obchod. Stojí za to premý¹µa» nad povinnos»ami majiteµa vies» takúto továreò. Najdôle¾itej¹ou povinnos»ou majiteµa továrne je poskytnú» bezpeènos» ka¾dému zamestnancovi v továrni. To je dôvod, preèo v¹etky stroje, rovnako ako ka¾dá iná továreò, musia ma» skúsenosti a zabezpeèi» z hµadiska bezpeènosti.

Nápoje z najdôle¾itej¹ích èastí, ktoré majiteµ musí poskytnú» na¹im zamestnancom, je bezpeènos» proti výbuchu. Ako vieme poèas práce, sú potrebné rôzne horµavé látky, ktoré tie¾ krmia organizácie nielen. Ak sa takéto látky zaènú volati» v zisku, napríklad zhor¹enie takého stroja, potom riziko explózie je obrovské. Z tohto dôvodu je zodpovednos»ou vlastníka továrne pravidelne vyhµadáva» v¹etky organizácie v továrni, ako aj vhodné skladovanie nebezpeèných látok pre zdravie a µudskú èinnos». To je dôvod, preèo továreò musí spåòa» v¹etky podmienky stanovené v poµskom práve, aby mohla by» povolená výroba. Zamestnanci sa mô¾u spozna» a odís», ale na pevných miestach. Ak by pravidelné in¹pekcie naznaèovali, ¾e v továrni existuje hrozba pre vytrvalos» a zdravie zamestnanca, ale je veµmi pravdepodobné, ¾e príde, potom továreò bude uzavretá, kým nebude spåòa» v¹etky bezpeènostné po¾iadavky. Toto v¹etko by mal kontrolova» vlastník továrne. Preto nestaèí poskytnú» zamestnancom primeraný plat a dosiahnu» zisk z ich úlohy. Je dôle¾ité da» im ochranu v knihe, do ktorej chodia ka¾dý deò. Mnohí µudia urèite splnili v¹etky bezpeènostné po¾iadavky, ak sa ich poµské právo nezmieòuje. Preto samozrejme existuje aj úloha ¹tátu pri skúmaní v¹etkých mo¾ných tovární a pri posudzovaní ich bezpeènosti. Predov¹etkým majiteµ továrne by sa mal sna¾i» zaruèi» bezpeènos» ka¾dého v továrni. Je tu mimoriadne dôle¾itý dar.