Zona nebezpeeenstva vybuchu pre eerpaciu stanicu

Workaholizmus je veµká psychologická závislos». Je to odhalená neustálou potrebou dosiahnu» svoje ciele, ktorých úspech zanedbáva rodinu, priateµov, odpoèinok a aj spánok. Samozrejme, èinnos» je jedným z ¾ivotných bodov ka¾dého zamestnanca. Preto workaholizmus je absolútna závislos», ktorá sa netýka rozpakov. Ale kedy ich rozpozna» doma?

Workaholizmus sa vyznaèuje obrovskou potrebou nepretr¾itej práce. Chorí lieèia ka¾dý voµný okamih ako zabitý èas. Potom je tu nepohodlie a zlá nálada. Èasto zostávajú v na¹ich kanceláriách po hodinách a preru¹ujú sa z akýchkoµvek dní a sviatkov. Je to preto, ¾e zanedbávajú rodinu, priateµov a nemajú ¾iadnu zábavu a nespú¹»ajú svoje slabosti a záujmy. Veµmi èasto to spôsobujú trvalé bolesti hlavy, nevoµnos», únava a problémy so zberom a spánkom.

Na uµahèenie lieèby stojí za to nájs» poznámky k tomuto problému. Zvyèajne závislý typický perfekcionista. Majú vysoké ambície a vyberajú v¹etko, aby mohli fungova» jednoducho dokonale, veµmi tvrdo, bez akýchkoµvek nedostatkov. Mnoho µudí si tie¾ myslí, ¾e workaholizmus sa mô¾e uplatni» s pocitom nedostatku hodnoty. Závislé osoby mohli by» èasto historickými problémami, tak¾e teraz závisia od toho, koµko ich pozíciu pou¾ijú na zvý¹enie svojho príjmu.

Workaholizmus, rovnako ako ka¾dá psychologická závislos», má známe negatívne úèinky. Jedným z nich je, paradoxne, pokles efektívnosti a produktivity. Workaholici sú prepracovaní neustálym plnením svojich povinností, tak¾e si neuvedomujú situáciu z prítomnosti, ¾e naozaj stratia veµa èasu, napríklad starostlivos» o prácu a premý¹µanie o v¹etkom. Najhor¹ím vedµaj¹ím úèinkom je postara» sa o svoj ¾ivot, tak¾e závislí musia nevyhnutne ís» na správnu psychoterapiu.