Zruenosti v cudzom jazyku

Tlmoèenie je preklad, ktorý uµahèuje komunikáciu medzi dvoma partnermi, ktorí nekomunikujú v aktuálnom jazyku. Tlmoèenie konèí pravidelne, èo znamená, ¾e nie je èas kontrolova» slová v slovníku, alebo sa zaujíma» o zmysluplnos» vyhlásenia. Musíte ukáza» veµa sústredenia a reflexov, aby preklad bol zdravý a nestratil zmysel, ktorý chce sprostredkovateµ vyjadri».

Najjednoduch¹í je preklad konferencie, ktorý sa pou¾íva pri verejných vystúpeniach. Oficiálne stretnutia sú èasto definované v niekoµkých jazykoch - podµa toho, v akom jazyku hovoriaci a poslucháèi pou¾ívajú, alebo v ktorých krajinách sa ¾ivé vysielanie vysiela.

Tlmoèenie v hlavnom meste znamená simultánne tlmoèenie - to znamená, ¾e sa priebe¾ne predpokladá konsekutívne tlmoèenie - s prekladom sa prená¹a dovtedy, kým hovorca nedokonèí poznámku a neposkytne jej radu s osobitným záznamom, ¹epkané preklady - keï sa prejavy prejavia na jednom vyhlásení µudia sediaci vedµa nej. Existujú aj súdne prejavy. Poèas nich sa dokument prekladá do súdnej siene, èo znamená, ¾e je potrebný ¹tatút súdneho prekladateµa. Prekladateµ èasto pomáha vybranej osobe poèas zahraniènej cesty, kde sa konajú obchodné / rokovacie stretnutia a je potrebný preklad.

Väè¹ina tlmoèníkov sú èlenmi spoloèností, ktoré nielen¾e zvy¹ujú prestí¾, ale ponúkajú aj vzdelávacie materiály, alebo naznaèujú vedy, v ktorých mô¾ete zlep¹i» svoju kvalifikáciu. Oficiálne komisie, OSN, Súdny dvor, Parlament a Európska komisia im pomô¾u. Potom majú istotu, ¾e µudia, ktorí prekladajú, zaruèujú vysokú úroveò prekladu a zároveò presnos».